Zakres działalności

Kominy przemysłowe (energetyczne, technologiczne, wentylacyjne).

 • koncepcje, analizy techniczno-ekonomiczne, studia wykonalności.
 • projekty budowlane i wykonawcze nowych obiektów.
 • projekty przebudowy, modernizacji, adaptacji do nowych warunków pracy.
 • projekty technologiczne montażu i budowy.
 • projekty rozbiórek i demontaży.
 • ekspertyzy i oceny stanu technicznego.
 • oceny oddziaływań dynamicznych.
 • redukcja drgań.

Kominy żelbetowe.

 • dobór optymalnych rozwiązań.
 • analiza obliczeniowa.
 • projektowanie trzonów żelbetowych wznoszonych technologią ślizgową i przestawną.
 • projekty przewodów i kanałów spalin.
 • opracowanie technologii montażu przewodów spalinowych.
 • projekty stropów, pomostów technologicznych, drabin wejściowych.
 • projektowanie fundamentów żelbetowych.

Kominy stalowe.

 • dobór rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych.
 • analiza techniczna i dobór konstrukcji wsporczych.
 • analiza obliczeniowa statyczna i dynamiczna konstrukcji nośnej.
 • dobór tłumików drgań w przypadku wystąpienia wzbudzenia wiatrowego.
 • projekty trzonów nośnych, konstrukcji wspomagających i przewodów spalinowych.

Obiekty wysokie: maszty, wieże.

 • projektowanie konstrukcji wieżowych i masztów.
 • analizy obliczeniowe statyczne i dynamiczne.
 • identyfikacja oddziaływań dynamicznych i redukcja drgań.
 • ekspertyzy i oceny stanu technicznego.
 • regulacje i projekty wymiany odciągów.

Zbiorniki, silosy.

 • projektowanie konstrukcji stalowych, żelbetowych i sprężanych.
 • analizy obliczeniowe.
 • ekspertyzy i oceny stanu technicznego.

Konstrukcje stalowe i żelbetowe dla przemysłu.

 • prace koncepcyjne, dobór gabarytów konstrukcji do wymogów technologicznych.
 • konstrukcje wsporcze urządzeń.
 • fundamenty i konstrukcje wsporcze wentylatorów i maszyn obrotowych.
 • konstrukcje wsporcze turbin wiatrowych.
 • kanały spalin.
 • jezdnie i belki podsuwnicowe.
 • ekspertyzy i oceny stanu technicznego konstrukcji.
 • projekty modernizacji i wzmocnień konstrukcji.

Projekty technologii montażu, budowy i rozbiórki dla budownictwa.

 • technologie budowy/rozbiórki kominów i obiektów wysokich.
 • technologie montażu/demontażu konstrukcji masywnych.
 • dobór i projekty urządzeń specjalistycznych.
 • projekty konstrukcji pomocniczych.

Technologie budowy wysokich konstrukcji żelbetowych.

 • technologie budowy obiektów wysokich o konstrukcji żelbetowej.
 • technologie ślizgowe wznoszenia kominów żelbetowych, zbiorników, silosów.
 • technologie siłowe podnoszenia przewodów i stropów w kominach żelbetowych.
 • nietypowe technologie montażu konstrukcji masywnych.

Urządzenia specjalistyczne dla budownictwa.

 • deskowania ślizgowe do budowy kominów żelbetowych, zbiorników, silosów.
 • pomosty technologiczne.
 • pomosty robocze stałe i ruchome.
 • urządzenia do transportu ludzi i materiałów.
 • urządzenia dźwignicowe.
 • projekty urządzeń podlegających odbiorowi przez Urząd Dozoru Technicznego.